อังกฤษสำหรับมัธยม

 

Sample Lesson Video​: Click here

Basic Level Check Test: Click here

prerequisite: 80 % of Basic Level Check Test

Price

1 Year (Lesson 1 - Lesson 60): THB9,600

Module 1 (Lesson 1 - Lesson 15, 3 months):      THB3,150

Module 2 (Lesson 16 - Lesson 30, 3 months):  THB3,150

Module 3 (Lesson 31 - Lesson 45, 3 months):  THB3,150

Module 4 (Lesson 46 - Lesson 60, 3 months): THB3,150

บทเรียนที่ 1 Present Simple (38:16)

บทเรียนที่ 2 Past Simple (26:46)

บทเรียนที่ 3 No, Any and None (24:52)

บทเรียนที่ 4 Present Continuous VS Present Simple (23:15)

บทเรียนที่ 5 Past Continuous (17:25)

บทเรียนที่ 6 Present Perfect (26:36)

บทเรียนที่ 7 Present Perfect Continuous (22:27)

บทเรียนที่ 8 Past Perfect (15:21)

บทเรียนที่ 9 Past Perfect Continuous (18:49)

บทเรียนที่ 10 Used to (12:56)

บทเรียนที่ 11 Future 1: Be going to (19:16)

บทเรียนที่ 12 Future 2: will (17:09)

บทเรียนที่ 13 Future 3: Will or Be going to (22:34)

บทเรียนที่ 14 Future Progress & Future Perfect (19:47)

บทเรียนที่ 15 Time Clauses with the Future (19:02)

บทเรียนที่ 16 Zero Conditional (20:08)

บทเรียนที่ 17 1st Conditional and Time Clause for the Future (20:59)

บทเรียนที่ 18 The 2nd Conditional (18:10)

บทเรียนที่ 19 The Third Conditional  (17:49)

บทเรียนที่ 20 Wish and other conditions (21:16)

บทเรียนที่ 21 Gerund & Infinitive I (24:35)

บทเรียนที่ 22 Gerund & Infinitive II (22:29)

บทเรียนที่ 23 Gerund as Obj. of Prepositions (21:03)

บทเรียนที่ 24 Nouns 1  (44:44)

บทเรียนที่ 25 Nouns 2  (37:07)

บทเรียนที่ 26 Coordinating Conjunction (16:29)

บทเรียนที่ 27 Impersonal & Personal Passive (34:39)

บทเรียนที่ 28 so, such, such … that and so … that (16:35)

บทเรียนที่ 29 Another / Other (20:09)

บทเรียนที่ 30 Ing Clauses (15:01)

บทเรียนที่ 31 -ed adj and -ing adj (16:12)

บทเรียนที่ 32 Adjective Order (28:20)

บทเรียนที่ 33 Adjective VS Adverb (22:26)

บทเรียนที่ 34 Adjective VS Adverb 2 (23:13)

บทเรียนที่ 35 Subjunctive (22:07)

บทเรียนที่ 36 Past Subjunctive (20:50)

บทเรียนที่ 37 Comparison 1 (26:10)

บทเรียนที่ 38 Comparison 2 (22:52)

บทเรียนที่ 39 Adjective Clause 1 (23:43)

บทเรียนที่ 40 Adjective Clause 2 (29:35)

บทเรียนที่ 41 Quantifiers 1 (28:55)

บทเรียนที่ 42 Quantifiers 2(17:05)

บทเรียนที่ 43 Passive 1(19:51)

บทเรียนที่ 44 Passive 2(19:36)

บทเรียนที่ 45 Passive 3(17:40)

บทเรียนที่ 46 Noun Clause(24:14)

บทเรียนที่ 47 Reported Speech(29:37)

บทเรียนที่ 48 Adverb Clause(38:17)

บทเรียนที่ 49 Causative Verbs(18:08)

บทเรียนที่ 50 Modal Verbs 1(32:56)

บทเรียนที่ 51 Modal Verbs 2(31:56)

บทเรียนที่ 52 Idioms(29:02)

บทเรียนที่ 53 Idioms 2(36:43)

บทเรียนที่ 54 Noun Preposition(28:26)

บทเรียนที่ 55 Adj + Preposition(15:51)

บทเรียนที่ 56 Adj + Preposition 2(16:38)

บทเรียนที่ 57 Verb + Preposition (21:04)

บทเรียนที่ 58 Subject Verb Agreement (30:12)

บทเรียนที่ 59 Articles 1(27:38)

บทเรียนที่ 60 Article 2 coming soon