อังกฤษพื้นฐาน

 

Sample Lesson Video​: Click here

Level Check

Basic Level Check Test: Click here

Price

1 Year (Lesson 1 - 60): THB8,400

Module 1 (Lesson 1 - Lesson 15, 3 months):     THB2,850

Module 2 (Lesson 16 - Lesson 30, 3 months): THB2,850

Module 3 (Lesson 31 - Lesson 45, 3 months): THB2,850

Module 4 (Lesson 46 - Lesson 60, 3 months) THB2,850

Content

บทเรียนที่ 1 Subject Pronoun (17:30)

บทเรียนที่ 2 Verb to be 1  – Present Simple & Key words (21:20)

บทเรียนที่ 3 Nouns 1 (Count-Uncount Nouns) (38:28)

บทเรียนที่ 4 Present Simple –Positive  (45:49)

บทเรียนที่ 5 Present Simple – Negative & Question (41:25)

บทเรียนที่ 6 Past Simple – Positive & Key words  (25:00)

บทเรียนที่ 7 Past Simple – Negative & Question (24:20)

บทเรียนที่ 8 Verb to be  - Past simple (16:21)

บทเรียนที่ 9 Verb to have (16:20)

บทเรียนที่ 10 Present Continuous  -Positive & Key words (20:40)

บทเรียนที่ 11 Present continuous – Negative & Key words (20:10)

บทเรียนที่ 12 Past Continuous - Positive, Negative & Key words (20:53)

บทเรียนที่ 13 Past Continuous Tense and Past Simple (17:15)

บทเรียนที่ 14 การขอ/ถาม แบบสุภาพ Would you like….? (19:18)

บทเรียนที่ 15 Can & Could (20:42)

บทเรียนที่ 16 Should (20:20)

บทเรียนที่ 17 I have to …..  (20:42)

บทเรียนที่ 18 Might & May (14:03)

บทเรียนที่ 19 There is & there are (16:57)

บทเรียนที่ 20 There was & there were (13:32)

บทเรียนที่ 21 Might (13:45)

บทเรียนที่ 22 Must, Mustn't and Needn't (16:56)

บทเรียนที่ 23 Present Perfect - Structure (16:15)

บทเรียนที่ 24 Present perfect - with just, already & yet (13:32)

บทเรียนที่ 25 Present Perfect with ever, how long , since and for (16:15)

บทเรียนที่ 26 Future Will & Shall (24:05)

บทเรียนที่ 27 Be going to (20:46)

บทเรียนที่ 28 Do or Make (17:34)

บทเรียนที่ 29 Object Pronoun (19:06)

บทเรียนที่ 30 Possessive Adjectives (16:11)

บทเรียนที่ 31 Possessive Pronoun (18:06)

บทเรียนที่ 32 Reflexive Pronouns (15:58)

บทเรียนที่ 33 Nouns II (29:44)

บทเรียนที่ 34 a, an and the (24:30)

บทเรียนที่ 35 Infinitive or Gerund (21:13)

บทเรียนที่ 36 Verbs that can be followed by Object + to + V1 (14:51)

บทเรียนที่ 37 Preposition 1 (Time) (17:36)

บทเรียนที่ 38 Preposition 2 (Time) (23:40)

บทเรียนที่ 39 Preposition 3 (In, On, At, For Place) (20:35)

บทเรียนที่ 40 I'd rather (16:06)

บทเรียนที่ 41 Basic Passive 1 (19:45)

บทเรียนที่ 42 Basic Passive 2 (18:45)

บทเรียนที่ 43 Some and Any (17:27)

บทเรียนที่ 44 Both, Either and Neither (16:24)

บทเรียนที่ 45 No, Not Any and None of (18:59)

บทเรียนที่ 46 Comparative & Superlative 1 (29:16)

บทเรียนที่ 47 Comparative & Superlative 2 (19:55)

บทเรียนที่ 48 Noun Modifier Part 1 (18:31)

บทเรียนที่ 49 Noun Modifier Part 2 (22:20)

บทเรียนที่ 50 Adj + infinite with to, enough & too (24:49)

บทเรียนที่ 51 Zero & First Conditional (19:34)

บทเรียนที่ 52 Second Conditional (22:21)

บทเรียนที่ 53 Question 1 (22:17)

บทเรียนที่ 54 Question 2 (21:18)

บทเรียนที่ 55 Question 3 (17:18)

บทเรียนที่ 56 Question 4 (31:07)

บทเรียนที่ 57 Reported Speech (18:29)

บทเรียนที่ 58 Imperative (15:34)

บทเรียนที่ 59 Phrasal Verbs 1 (19:26)

บทเรียนที่ 60 Phrasal Verbs 2 (22:11)