อังกฤษสำหรับมัธยม บทเรียน

อังกฤษสำหรับมัธยม บทเรียน (5 lessons / month)

Module I (Lesson 1-15)

Module II (Lesson 16-30)

Module III(Lesson 31-45 Coming soon)

Module IV(Lesson 46-60 Coming soon)

 1. Present Simple

 2. Past Simple

 3. No Any None

 4. Present Continuous  VS Present Simple

 5. Past Continuous

 6. Present Perfect

 7. Present Perfect Continuous

 8. Past Perfect

 9. Past Perfect Continuous

 10. Used to

 11. Future 1: Be going to

 12. Future 2: will

 13. Future 3 : Will VS Be going to

 14. Future Progress & Future Perfect

 15. The future and time clauses/if clauses

 16. Parallel Verbs and Be about to

 17. Past perfect

 18. Present Perfect Continuous

 19. Present Perfect Continuous VS Present Perfect

 20. Had better

 21. If-Clause 1

 22. If-Clause 2

 23. If-Clause 3

 24. Nouns 1

 25. Nouns 2

 26. Article 1

 27. Article 2

 28. Article 3

 29. Singular & Plural Forms of Other: another/another/ other(s)/the other(s)

 30. Prefer / Would rather

 31. Be /get used to

 32. Gerunds ( V+ gerund)

 33. Verb + Infinitive

 34. Verb+ gerund or infinitive

 35. Preposition gerund

 36. Using Gerunds as subjects

 37. Infinitives with too and enough

 38. Adjective Clauses 1

 39. Adjective Clauses 2

 40. Adjective Clauses 2

 41. Noun Clauses 1

 42. Noun Clauses 2

 43. Noun Causes 3

 44. Reported Speech 1

 45. Reported Speech 2

 46. Have something done

 47. It is said that…. & Be suppose to..

 48. Adjective in –ing/-ed

 49. Adjective order

 50. Adjective & Adverb

 51. Word order

 52. Although/though/even though/in spite of/despite

 53. By /until/by the time

 54. In case

 55. Unless / as long as

 56. Like & as

 57. As if

 58. For, during & while

 59. Prepositions 1

 60.  Prepositions 2

Copyright © Krunok Academy ครูนก อะคาเดมี่